اهداف انجمن

 

اهداف انجمن نیروی تدبیر زنان:

انجمن نیروی تدبیر زنان که به عنوان یک سازمان مردم نهاد که به اختصار در ایران آنها را به نام سمن یا NGO عموم مردم میشناسد تلاش دارد تا با کمک مردم و خیرین و همچنین سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی ، در یک حرکت تحولی از طریق مباحث آموزشی ، با توانمند سازی زنان ایرانی در خانواده و جامعه ، بنیان خانواده ایرانی را مستحکم و در راستای تحکیم خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی گام بردارد. چراکه از نگاه ادیان به خصوص اسلام برپایی و پویایی نهاد خانواده، شاخصه‌ی اصلی یک اجتماع زنده و رو به توسعه است. یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه، توسعه‌ی نیروی انسانی است. با توجه به این امر که کارآیی انسان نیز از خانواده تأمین می‌شود ؛ چه خانواده‌ای که در آن متولد شده و به مرحله بازدهی می‌ رسد و چه خانواده‌ای که تشکیل می‌دهد و به آن دل‌بسته و وابسته می شود. بنابراین سهم خانواده در بالابردن توسعه، سهمی اساسی و قابل توجه است. از آنجایی که با توجه به سخن حضرت علی(ع) مبنی بر اینکه زنان مسئولیت خانه و اعضای خانواده را بر عهده دارد بنابراین نقش زن در توسعه فردی، ارتباطی و مشارکتی در کانون خانواده بسیار حائز اهمیت و تأمل برانگیز است.

در همین راستا اهداف این انجمن عبارتند از:

  • توانمندسازی مهارتهای فردی و ارتباطی با رویکرد کاهش آسیبهای اجتماعی
  • تغییر نگرش و بازسازی شناختی و رفتاری در زنان و خانواده ها
  • فعالسازی فرهنگ سالم زیستن
  • کسب مهــارت های رفتــاری و ارتبـاطی در راستـای رشـــد و تحول شخصیت
  • فعال سازی روحیه کارآفرینی و خودکفایی در بین گروه های هدف
  • ارتقـای خودباوری و کمک به بالندگی جامعه با کمک تدوین مدل های اثربخش فرزندپروری
  • تضمین آینده ای سالم و پویا برای خانواده ها
  • تقویت مهارتهای رهبری و راهبری در زنان در خانواده، در جامعه و در محیط کار
 
عضویت