نقدی

امروزه، با توجه به اهمیت مباحثی چون "مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها" در نظریات و روش های مدیریتی نوین، دیگر این سازمان ها هستند که با عملکرد و توجه خود به اجتماعی که در آن فعالیت دارند، نقش مهمی در گسترش فعالیت های نیکوکارانه و توسعه پایدار جوامع ایفا می کنند.

عضویت