فعالیت انجمن در سطح بین الملل

همکاری با انجمن بین المللی Women's World Wide Web, W4 در فرانسه در خصوص تکنولوژی و کارآفرینی اجتماعی .

عضویت